Protonoterapia – radioterapia protonowa

Radioterapia protonowa

W związku z tym, iż pacjenci onkologiczni stanowią znaczącą grupę pacjentów diagnozowanych (także w ramach zdalnych opisów radiologicznych realizowanych w systemie teleradiologii), następnie hospitalizowanych i leczonych w placówkach medycznych, chcąc zwiększyć dostęp dla lekarzy onkologów oraz pacjentów do informacji nt. możliwości leczenia onkologicznego z wykorzystaniem wiązki protonów – protonoterapii, rozpoczęliśmy współpracę międzyośrodkową z kilkoma jednostkami protonoterapii, zarówno w kraju jak i za granicą, tj.:

Zastosowanie protonoterapii

Radioterapia protonowa ma obecnie powszechne zastosowanie w leczeniu:

Procedura ta jest stosowana szczególnie u pacjentów, u których konwencjonalna radioterapia fotonowa nie może być realizowana ze względu zbyt głębokie położenie nowotworu w organizmie, lub bliskie położenie organów krytycznych.

Podstawowa przewaga protonów w zastosowaniach radioterapeutycznych nad promieniowaniem konwencjonalnym (fotonowym i elektronowym) wynika z faktu, że maksimum dawki (pik Bragg’a) występuje dla protonów na pewnej głębokości, zależnej od energii wiązki, a nie na skórze pacjenta.

Ma to olbrzymie znaczenie w przypadku leczenia guzów położonych głęboko (np. guzy wewnątrzczaszkowe). Korzystny w rozkładzie dawki dla protonów jest też fakt, że dawka za maksimum bardzo szybko spada do zera. Wysoki gradient dawki pozwala podać promieniowanie tylko do obszarów nowotworowych, z uniknięciem nadmiernego napromienienia tkanek otaczających (w tym często narządów krytycznych dla zdrowia i życia pacjenta).

Zalety promieniowania protonowego pozwalają obniżyć prawdopodobieństwo powikłań po napromienianiu, bądź też przy zachowaniu niskiego stopnia powikłań podwyższyć dawkę w obrębie guza i dzięki temu zwiększyć prawdopodobieństwo jego zniszczenia.

Kontakt ws radioterapii protonowej

Aby uzyskać szczegółowe informacje dot. możliwości leczenia, zachęcamy do kontaktu telefonicznego, bądź e-mailowego z naszym ekspertem ds. protonoterapii:

dr n med. Marta Bogusz